Die Weber Gruppe: Infopoint

Ochrona danych osobowych

My, Weber GmbH & Co. KG, bardzo poważnie traktujemy kwestię ochrony Państwa danych osobowych. Gromadzimy i wykorzystujemy Państwa dane osobowe tylko w zakresie prawnie dozwolonym lub takim, na jaki wyrazili Państwo swoją zgodę. W żadnym wypadku zebrane dane nie podlegają sprzedaży lub z innych przyczyn nie są przekazywane osobom trzecim.

Ogólna informacja o ochronie danych osobowych

Grupa Weber respektuje Państwa sferę prywatną i bardzo poważnie podchodzi do ochrony Państwa danych osobowych.

​Dlatego zbieramy, przetwarzamy oraz wykorzystujemy dane osobowe wyłącznie w zgodzie z obowiązującymi przepisami i wymogami prawa i będziemy Państwa obszernie informować o przetwarzaniu Państwa danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z poniższą Ogólną informacją o ochronie danych zgodnie z artykułami 13, 14 i 21 Rozporządzenia ogólnego w sprawie ochrony danych (RODO). Aktualizacja: 25.05.2018

Jednostka odpowiedzialna w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych:
Weber GmbH & Co. KG
Kunststofftechnik u. Formenbau
Industriestraße 14
35683 Dillenburg 

telefon: +49 2771 394-0
faks: +49 2771 394-219
e-mail: info@weber-group.com 

Dane kontaktowe naszego pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych:
Weber GmbH& Co. KG
pełnomocnik ds. ochrony danych
HEC Harald Eul Consulting GmbH
Industriestraße 14
35683 Dillenburg
privacypolicy(at)weber-group.com 

Przetwarzamy Państwa dane osobiste zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych (RODO), Ustawy federalnej o ochronie danych oraz innych przepisów o ochronie danych, które mają tu zastosowanie (szczegóły poniżej). To, jakie konkretne dane są przetwarzane i w jaki sposób są wykorzystywane, zależy przede wszystkim od charakteru świadczeń, których dotyczy wniosek bądź umowa. Dalsze szczegóły lub uzupełnienia w celach przetworzenia danych są zawarte dokumentach kontraktowych, formularzach, deklaracji zgody i/lub innych udostępnionych Państwu informacjach (np. w ramach korzystania z naszej strony internetowej lub naszych warunków handlowych). Nasze Ogólne informacje o ochronie danych mogą się od czasu do czasu zmieniać. Wszelkie zmiany opublikujemy na tej stronie. Starsze wersje są dostępne do wglądu z archiwum.

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu zrealizowania naszych umów z Państwem i Państwa zleceń oraz w celu wykonania działań i czynności w ramach relacji poprzedzających zawarcie umowy, np. z interesantami. W szczególności przetwarzanie służy wykonywaniu zadań zgodnie z Państwa zamówieniami i życzeniami oraz obejmuje niezbędne do tego usługi, podejmowane kroki i czynności. Chodzi tu w istocie o komunikację z Państwem odnośnie do umowy, możliwość prześledzenia transakcji, zleceń i innego rodzaju uzgodnień oraz kontrolę jakości na podstawie odpowiedniej dokumentacji, postępowanie pogwarancyjne, sterowanie i optymalizację procesów handlowych oraz wypełnienie ogólnych obowiązków staranności, sterowanie i kontrolę przez przedsiębiorstwa zależne (np. spółkę matkę); statystyczne analizy dotyczące zarządzania przedsiębiorstwem, ewidencję kosztów i kontrolę finansową, sprawozdawczość, komunikację wewnętrzną i zewnętrzną, zarządzanie sytuacjami awaryjnymi, rozliczenie finansowe i podatkowe, działań operacyjnych, zarządzanie ryzykiem, dochodzenie roszczeń prawnych i obrona w sporach; zagwarantowanie bezpieczeństwa informatycznego (m.in. testy systemów bądź wiarygodności) i ogólnego, m.in. bezpieczeństwa budynku i obiektów, zabezpieczenie i obrona prawa gospodarza (np. poprzez kontrole wstępu); zagwarantowanie nietykalności, uwiarygodnienie i dostępność danych, zapobieganie i wyjaśnianie czynów karalnych; kontrola ze strony organów nadzorczych lub instancje kontrolne (np. rewizja).

Oprócz właściwego wypełniania umowy bądź umowy wstępnej Państwa dane są przetwarzane przez nas również, kiedy jest to konieczne do ochrony uzasadnionych interesów naszych lub osób trzecich, zwłaszcza w celu:

 • reklamy lub badania rynku i opinii, o ile nie sprzeciwią się Państwo wykorzystywaniu danych;
 • uzyskania informacji oraz wymiany danych z wywiadowniami, jeśli wykracza to poza nasze ryzyko ekonomiczne;
 • kontroli i optymalizacji metod analizy popytu;
 • ujawnieniu danych osobowych w ramach due diligence w przypadku pertraktacji w sprawie sprzedaży przedsiębiorstwa;
 • zestawieniu i porównaniu z europejskimi i międzynarodowymi listami antyterrorystycznymi, o ile wykracza to poza zobowiązania ustawowe;
 • uzupełnieniu naszych danych, m.in. poprzez wykorzystywanie lub wyszukiwanie publicznie dostępnych danych w miarę potrzeby;
 • analizom statystycznym lub analizie rynku;
 • analizom porównawczym;
 • dochodzeniu roszczeń i obronie w sporach prawnych, których można przyporządkować pośrednio temu stosunkowi umownemu;
 • ograniczonemu gromadzeniu danych, gdy usunięcie nie jest możliwe ze względu na szczególny sposób gromadzenia danych lub jeśli wiąże się z nieproporcjonalnie wysokimi nakładami;
 • zapobieganiu i wyjaśnianiu czynów przestępczych, o ile nie wyłącznie do wypełnienia nakazów ustawowych;
 • bezpieczeństwo budynków i obiektów (np. poprzez kontrole wstępu i monitoring wideo), o ile wykracza to poza ogólne obowiązki należytej staranności;
 • dochodzeniom wewnętrznym i zewnętrznym, weryfikacjom bezpieczeństwa;
 • zachowaniu i utrzymywaniu uzyskanych certyfikatów natury prawnej (prawa cywilnego) lub administracyjnych;
 • zabezpieczeniu i obronie prawa gospodarza poprzez wprowadzenie odpowiednich środków, jak też monitoring wideo dla ochrony naszych klientów i pracowników oraz zabezpieczeniu materiałów dowodowych popełnionych przestępstw i ich zapobieganiu oraz udokumentowaniu dochowania zobowiązań umownych. 

Przetwarzanie Państwa danych osobowych może się odbywać w określonych celach (np. wykorzystanie adresu e-mailowego do celów marketingowych) także na podstawie udzielonej przez Państwa zgody. Z reguły w każdej chwili mogą ją Państwo cofnąć. Dotyczy to także odwołania deklaracji zgody, które zostały wobec nas udzielone przed wejściem w życiu RODO, czyli

przed 25 maja 2018 roku. O celach i o konsekwencjach cofnięcia lub nieudzielenia zgody są Państwo informowani oddzielnie w odpowiednim tekście przyzwolenia.

Zasadniczo cofnięcie zgody ma skutek dopiero na przyszłość. Przetworzenia, które nastąpią przed cofnięciem zgody, nie są dotknięte cofnięciem i pozostają prawomocne.

Jak każdy, kto prowadzi działalność gospodarczą i ekonomiczną, także my podlegamy całemu szeregowi zobowiązań prawnych. Po pierwsze są to wymogi prawne (np. prawo handlowe i podatkowe), ale także nakazy organów regulacyjnych lub innych organów administracyjnych. Wśród celów przetwarzania danych należy wymienić kontrolę tożsamości i wieku, przeciwdziałanie oszustwom i praniu brudnych pieniędzy, zapobieganie, zwalczanie i wyjaśnianie finansowania terroryzmu i przestępstw majątkowych, porównywanie z europejskimi i międzynarodowymi listami antyterrorystycznymi, wypełnienie obowiązków kontroli i meldunku wynikających z prawa podatkowego oraz archiwizacja danych w celu ochrony i bezpieczeństwa danych oraz do celów kontroli przez organy podatkowe i inne. Ponadto ujawnienie danych osobowych w ramach czynności administracyjnych/sądowych może być konieczne do celów zgromadzenia dowodów, ścigania przestępstw lub egzekucji roszczeń z tytułu prawa cywilnego. 

O ile jest to konieczne do wykonania naszych usług, przetwarzamy dane osobowe, otrzymane w legalny sposób od innych firm lub innych osób trzecich (np. wywiadownie, towarzystwa ubezpieczeniowe, wydawcy list adresowych). Oprócz tego przetwarzamy dane osobowe, które w legalny sposób zaczerpnęliśmy, otrzymaliśmy lub uzyskaliśmy z publicznie dostępnych źródeł (jak np. wykazy telefonów, rejestry handlowe i stowarzyszeniowe, rejestr meldunkowy, wykazy dłużników, księgi wieczyste, prasa, internet i inne media) i które wolno nam przetwarzać.

Do relewantnych kategorii danych osobowych mogą należeć w szczególności:

 • dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce urodzenia, obywatelstwo, stan cywilny, zawód/branża i podobne dane)
 • dane kontaktowe (adres, adres e-mailowy, numer telefonu itp.)
 • dane adresowe (dane meldunkowe itp.)
 • informacje o Państwa sytuacji finansowej (dane o zdolności kredytowej łącznie z punktacją, czy dane do oceny ryzyka ekonomicznego)
 • historia klienta
 • dane dotyczące korzystania przez Państwa z oferowanych przez nas telemediów (np. moment wywoływania naszych stron internetowych, aplikacji czy wiadomości, otwierane strony/linki, względnie wpisy i porównywalne dane)

W ramach naszej firmy Państwa dane otrzymują te wewnętrzne podmioty bądź jednostki organizacyjne, które potrzebują ich do wypełnienia naszych obowiązków umownych i prawnych lub w ramach realizacji naszego uzasadnionego interesu. Podmiotom zewnętrznym Państwa dane osobowe są przekazywane wyłącznie

 • w związku z wykonywaniem umowy;
 • w celu wypełnienia nakazów ustawowych, zgodnie z którymi jesteśmy zobowiązani do udzielania informacji, zgłaszania lub przekazywania danych albo gdy przekazanie danych leży w interesie społecznym (zob. punkt 2.4); 
 • jeżeli zewnętrzni usługodawcy przetwarzają dane na nasze zlecenie jako podmioty przetwarzające lub wykonawcy usług (np. zewnętrzne centra obliczeniowe, serwis/konserwacja aplikacji przetwarzania danych/IT, archiwizacja, dokumentacja, serwisy call-center, serwisy compliance, kontrola finansowa, weryfikacja danych do celów przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, walidacja lub kontrola wiarygodności danych, niszczenie danych, zakup/zaopatrzenie, zarządzanie klientami, masowe wysyłki pocztowe, marketing, media, badania, kontrola ryzyka, rozliczenie, serwisy telefoniczne, zarządzanie stronami internetowymi, usługi audytów gospodarczych, banki, drukarnie lub firmy zajmujące się usuwaniem danych, serwisy kurierskie, logistyka);
 • ze względu na nasz uzasadniony interes lub uzasadniony interes osoby trzeciej do celów wymienionych w ramach punktu 2.2 (np. organom administracyjnym, wywiadowniom, windykatorom, adwokatom, sądom, rzeczoznawcom, przedsiębiorstwom i gremiom należącym do koncernu oraz instancjom kontrolnym);
 • jeśli udzielą nam Państwo zgody na udostępnienie danych osobom trzecim.

Ponadto nie będziemy przekazywać Państwa danych podmiotom trzecim. Jeżeli udzielamy zlecenia usługodawcom w ramach przetwarzania zleceń, Państwa dane podlegają takim samym standardom bezpieczeństwa, jak u nas. W pozostałych przypadkach odbiorcom wolno wykorzystywać dane tylko w takich celach, do jakich zostały one przekazane.

Przetwarzamy i przechowujemy Państwa dane na czas trwania naszych stosunków handlowych. Obejmuje to także procedurę inicjowania umowy (stosunek prawny poprzedzający zawarcie umowy) i wykonanie umowy.

Ponadto podlegamy różnym obowiązkom przechowywania i dokumentacji, które wynikają m.in. z Kodeksu handlowego (HGB) i Prawa podatkowego (AO). Narzucone tam okresy przechowywania bądź dokumentacji wynoszą maksymalnie dziesięć lat po ustaniu stosunku handlowego lub stosunku prawnego poprzedzającego zawarcie umowy.

Poza tym specjalne przepisy prawa mogą domagać się dłuższego okresu przechowywania danych, jak np. w celu zachowania środków dowodowych w ramach ustawowych przepisów o przedawnieniu. Zgodnie z §§ 195 ff. Kodeksu Cywilnego (BGB) zwykły okres przedawnienia wynosi wprawdzie trzy lata; jednak mogą też być stosowane okresy przedawnienia sięgające 30 lat.

Kiedy dane nie są już potrzebne do wypełnienia obowiązków i praw umownych lub prawnych, są regularnie usuwane, chyba że ich dalsze – ograniczone czasowo – przetwarzanie jest niezbędne do zaspokojenia wymienionych w pkt. 2.2 celów wynikających z przeważającego uzasadnionego interesu. Taki przeważający uzasadniony interes zachodzi np. wówczas, gdy usunięcie nie jest możliwe ze względu na szczególny sposób gromadzenia danych lub jeśli wiąże się z nieproporcjonalnie wysokimi nakładami, a przetwarzanie w innych celach jest wykluczone przez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne.

Podmiotom w państwach spoza Unii Europejskiej (UE) bądź Europejskiego Obszaru Gospodarczego UE/EOG (tzw. kraje trzecie) dane są przekazywane wówczas, jeśli miałoby to być niezbędne do wykonania zlecenia od Państwa/umowy z Państwem, jest wymagane prawem (np. obowiązki zgłaszania wynikające z prawa podatkowego), albo mieści się to w ramach uzasadnionego interesu naszego lub osoby trzeciej albo jeśli udzielą nam Państwo na to zgody.

Przy czym przetworzenie Państwa danych w kraju trzecim może nastąpić także w związku z zatrudnieniem usługodawców w ramach przetwarzania zlecenia. Jeżeli dla zainteresowanego kraju nie ma uchwały komisji UE w sprawie obowiązującego tam stosownego poziomu ochrony danych, gwarantujemy stosowną ochronę Państwa praw i swobód zawierając odpowiednie umowy zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej w zakresie ochrony danych. Na życzenie udostępnimy Państwu odpowiednie informacje szczegółowe.

Na żądanie mogą Państwo uzyskać od zakładowego pełnomocnika ds. ochrony danych informacje o odpowiednich lub stosownych gwarancjach oraz możliwości otrzymania ich kopii..

Przy spełnieniu określonych przesłanek mogą Państwo dochodzić wobec nas swoich praw do ochrony danych.

 • Mają Państwo prawo uzyskać od nas informację o zapisanych u nas swoich danych zgodnie z regulacjami art. 15 RODO (ewentualnie z ograniczeniami wg § 34 Federalnej ustawy o ochronie danych).
 • Zgodnie z art. 16 RODO na Państwa wniosek sprostujemy zgromadzone o Państwu dane, jeśli będą one nieprawdziwe lub błędne.
 • Na Państwa życzenie usuniemy Państwa dane zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 17 RODO, o ile nie będą temu stały naprzeciw inne uregulowania prawne (np. ustawowe obowiązki przechowywania danych lub ograniczenia wg § 35 Federalnej ustawie o ochronie danych) albo też przeważający interes po naszej stronie (np. w celu obrony naszych praw i roszczeń).
 • Przy uwzględnieniu przesłanek art. 18 RODO mogą Państwo zażądać od nas ograniczenia przetwarzania swoich danych.
 • Ponadto mogą Państwo wnieść sprzeciw przeciwko przetwarzaniu swoich danych zgodnie z art. 21 RODO. W następstwie tego sprzeciwu będziemy zobligowani do zaprzestania przetwarzania Państwa danych. To prawo sprzeciwu obowiązuje jednak tylko wtedy, jeśli zaistnieją wyjątkowe okoliczności związane z Państwa sytuacją osobistą, przy czym prawa naszej firmy mogą niekiedy stać na przeszkodzie w uznaniu Państwa prawa do sprzeciwu.
 • Przysługuje Państwu także prawo do otrzymania swoich danych, przy spełnieniu przesłanek określonych w art. 20 RODO, w uporządkowanym, powszechnie stosowanym formacie, nadającym się do przetworzenia maszynowego lub do przekazania ich osobie trzeciej. 
 • Ponadto mają Państwo prawo w każdej chwili odwołać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych, ze skutkiem na przyszłość (zob. punkt 2.3). 
 • Przysługuje Państwu również prawo zażalenia w organie nadzorującym ochronę danych (art. 77 RODO). Zalecamy jednak, zawsze najpierw kierować skargę do naszego pełnomocnika ds. ochrony danych.

Państwa wnioski o wykonanie swoich praw w miarę możliwości powinny być składane na piśmie na wyżej podany adres lub adresowane bezpośrednio do naszego pełnomocnika ds. ochrony danych.

Wystarczy udostępniać nam tylko te dane, które są potrzebne do podjęcia i realizacji stosunku handlowego lub do uregulowania stosunku poprzedzającego zawarcie umowy albo jeśli jesteśmy prawnie zobowiązani do ich pobierania. Bez tych danych z reguły nie jesteśmy w stanie dalej zawrzeć ani wykonać umowy. Może to się odnosić także do danych, które będą potrzebne później w ramach utrzymywanego stosunku handlowego. W przypadku, gdy poprosimy Państwa o udostępnienie dodatkowych danych, zostaną Państwo osobno poinformowani o dobrowolności udzielania takich informacji.

Nie stosujemy całkowicie automatycznej procedury podejmowania decyzji zgodnie z artykułem 22 RODO. Gdybyśmy jednak mieli w przyszłości stosować taką procedurę w indywidualnych przypadkach, zostaną Państwo o tym osobno poinformowani, jeśli będą tego wymagać przepisy prawa.

Niekiedy przetwarzamy Państwa dane także po to, aby ocenić określone aspekty osobiste (profilowanie). Aby móc informować o produktach i doradzać w sposób ukierunkowany, stosujemy niekiedy instrumenty analityczne. Umożliwiają one dostosowanie konfiguracji produktów, komunikacji i reklamy do zapotrzebowania, łącznie z badaniem rynku i opinii. Takie metody mogą być również stosowane do oceny zdolności i wiarygodności kredytowej oraz zwalczania zjawiska prania brudnych pieniędzy i oszustw. Do oceny Państwa wiarygodności i zdolności kredytowej może być używany tzw. system punktacji. W przypadku punktacji wykorzystuje się matematyczne metody do obliczenia prawdopodobieństwa, z jakim klient będzie wywiązywał się ze swoich zobowiązań finansowych przewidzianych w umowie. Taki system punktacji pomaga nam zatem np. w ocenie zdolności kredytowej, podejmowaniu decyzji w ramach zawierania transakcji produktowych i jest uwzględniany w naszym systemie zarządzania ryzykiem. Kalkulacja opiera się na uznanych i sprawdzonych metodach matematycznych i statystycznych.

Nie przetwarza się przy tym informacji o obywatelstwie oraz szczególnych kategorii danych osobowych zgodnie z art. 9 RODO.

1. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych na podstawie art. 6 ust. 1 f RODO (przetwarzanie danych na podstawie wyważenia interesów) lub art. 6 ust. 1 e RODO (przetwarzanie danych w interesie publicznym), jeśli zaistnieją do tego powody, wynikające z Państwa szczególnej sytuacji. Dotyczy to także opartego na tym postanowieniu sporządzania profilu w rozumieniu art. 4 nr 4 RODO.

Po złożeniu przez Państwa sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania Państwa danych osobowych, chyba że będziemy umieli przedstawić i udokumentować istotne uzasadnione przesłanki do przetwarzania, które przeważają nad Państwa interesami, prawami i swobodami, albo że przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych.

2. Przetwarzamy Państwa dane osobowe także dla potrzeb reklamy bezpośredniej. Jeśli nie chcą Państwo otrzymywać reklam, w każdej chwili mają Państwo prawo złożyć swój sprzeciw; dotyczy to także sporządzania profilu, o ile pozostaje to w związku z taką reklamą bezpośrednią. Taki sprzeciw będziemy respektować także na przyszłość.

Jeśli sprzeciwią się Państwo przetwarzaniu danych do celów reklamy bezpośredniej, zaprzestaniemy przetwarzania Państwa danych w tym celu. 

Sprzeciw nie musi mieć określonej formy i najlepiej kierować go do

Weber GmbH & Co. KG
Kunststofftechnik • Formenbau
Industriestraße 14
35683 Dillenburg 

Informacje dotyczące gromadzenia danych osobowych podczas korzystania z naszej strony internetowej

Grupa Weber respektuje Państwa sferę prywatną i bardzo poważnie podchodzi do ochrony Państwa danych osobowych.

Dlatego zbieramy, przetwarzamy oraz wykorzystujemy dane osobowe wyłącznie w zgodzie z obowiązującymi przepisami i wymogami prawa i będziemy Państwa obszernie informować o przetwarzaniu Państwa danych osobowych. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami, dotyczącymi zasad ochrony Państwa danych osobowych, jakie stosujemy. Aktualizacja: 25.05.2018

Jednostka odpowiedzialna w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych:
Weber GmbH & Co. KG
Kunststofftechnik • Formenbau
Industriestraße 14
35683 Dillenburg

telefon: +49 2771 394-0
faks: +49 2771 394-219
e-mail: info(at)weber-group.com

Dane kontaktowe naszego pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych:
Weber GmbH & Co. KG
pełnomocnik ds. ochrony danych
HEC Harald Eul Consulting GmbH
Industriestraße 14
35683 Dillenburg
e-mail: privacypolicy(at)weber-group.com

Zbieramy ogólne, statystycznie relewantne dane o odwiedzinach naszej strony internetowej, ale bez przyporządkowywania ich konkretnym osobom. Z chwilą wywołania naszej strony internetowej Państwa wyszukiwarka przekazuje automatycznie informacje do serwera tej strony. Tak zwane pliki logowania są czasowo przechowywane aż do momentu automatycznego usunięcia:

 • typ i wersja wyszukiwarki
 • stosowany system operacyjny
 • Referrer URL (adres strony poprzednio odwiedzanej)
 • Hostname/adres IP komputera, z którego uzyskano dostęp
 • data i godzina zapytania na serwer

Pliki logowania są zapisywane, aby zapewnić sprawne działanie strony internetowej. Poza tym dane te służą optymalizacji strony internetowej i zabezpieczeniu naszych systemów IT. Nie dokonuje się w związku z tym analizy danych do celów marketingowych.

Temu celowi podlega też nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu danych wg art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W żadnym przypadku nie wykorzystujemy gromadzonych danych do identyfikowania Państwa tożsamości.

Ponadto w przypadku odwiedzin naszej strony internetowej stosujemy pliki cookies i programy analityczne (patrz niżej).

 

Dane osobowe to szczegółowe informacje dotyczące sytuacji osobistej lub rzeczowej określonej lub możliwej do określenia osoby fizycznej. Do tej kategorii należą na przykład imię i nazwisko, adres, adres pocztowy i numer telefonu. W Grupie Weber dane osobowe są zbierane tylko wtedy, gdy udzielają nam ich Państwo sami, na przykład wypełniając formularz zgłoszeniowy lub przy rejestracji do serwisów spersonalizowanych. Państwa dane wprowadzone w formularzu są gromadzone tylko w odniesieniu do danego celu. Potrzebujemy na przykład Państwa kompletnego adresu, aby odpowiedzieć na zgłoszenia. Wykluczone jest przekazywanie Państwa danych osobom trzecim.

Państwa dane osobowe nie są przekazywane osobom trzecim w celach innych niż poniżej wymienione.

Przekazujemy Państwa dane osobom trzecim tylko, jeśli:

 • udzielą nam Państwo na to wyraźnej zgody wg art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a RODO;
 • przekazanie wg art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO jest konieczne w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych i nie ma powodu do przypuszczenia, że mają Państwo przeważający uzasadniony interes w nieprzekazywaniu swoich danych;
 • w przypadku, gdy zachodzi ustawowe zobowiązanie do przekazywania danych wg art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. c RODO, oraz
 • jest to prawnie dopuszczalne i potrzebne wg art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. b RODO do wykonania umowy z Państwem.

Przy spełnieniu określonych przesłanek mogą Państwo dochodzić wobec nas swoich praw do ochrony danych osobowych.

 • Mają Państwo prawo uzyskać od nas informację o zapisanych u nas swoich danych zgodnie z regulacjami art. 15 RODO (ewentualnie z ograniczeniami wg § 34 Federalnej ustawy o ochronie danych).
 • Zgodnie z art. 16 RODO na Państwa wniosek sprostujemy zgromadzone o Państwu dane, jeśli będą one nieprawdziwe lub błędne.
 • Na Państwa życzenie usuniemy Państwa dane zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 17 RODO, o ile nie będą temu stały naprzeciw inne uregulowania prawne (np. ustawowe obowiązki przechowywania danych lub ograniczenia wg § 35 Federalnej ustawie o ochronie danych) albo też przeważający interes po naszej stronie (np. w celu obrony naszych praw i roszczeń).
 • Przy uwzględnieniu przesłanek art. 18 RODO mogą Państwo zażądać od nas ograniczenia przetwarzania swoich danych.
 • Ponadto mogą Państwo wnieść sprzeciw przeciwko przetwarzaniu swoich danych zgodnie z art. 21 RODO. W następstwie tego sprzeciwu będziemy zobligowani do zaprzestania przetwarzania Państwa danych. To prawo sprzeciwu obowiązuje jednak tylko wtedy, jeśli zaistnieją wyjątkowe okoliczności związane z Państwa sytuacją osobistą, przy czym prawa naszej firmy mogą niekiedy stać na przeszkodzie w uznaniu Państwa prawa do sprzeciwu.
 • Przysługuje Państwu także prawo do otrzymania swoich danych, przy spełnieniu przesłanek określonych w art. 20 RODO, w uporządkowanym, powszechnie stosowanym formacie, nadającym się do przetworzenia maszynowego lub do przekazania ich osobie trzeciej.
 • Ponadto mają Państwo prawo w każdej chwili odwołać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych, ze skutkiem na przyszłość.
 • Przysługuje Państwu również prawo zażalenia w organie nadzorującym ochronę danych (art. 77 RODO). Zalecamy jednak, zawsze najpierw kierować skargę do naszego pełnomocnika ds. ochrony danych.

Na naszych stronach internetowych w wielu miejscach są używane tzw. pliki cookies. Służą podniesieniu atrakcyjności, efektywności i bezpieczeństwa naszej oferty. Cookies to małe pliki tekstowe, gromadzone na Państwa komputerze i zapisywane przez Państwa wyszukiwarkę. Pliki cookies na naszej stronie internetowej nie zbierają danych osobowych dotyczących Państwa ani o korzystaniu przez Państwa z naszych stron. Większość z używanych przez nas plików cookies to tak zwane „session cookies”. Są automatycznie usuwane z chwilą opuszczenia naszej strony. Cookies nie wyrządzają żadnej szkody na Państwa komputerze i nie zawierają wirusów. Mogą jednak też Państwo dokonać takich ustawień w swojej wyszukiwarce, aby odrzucała pliki cookies lub ich wcześniejsze wyświetlanie. Zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku nie będą mogli też Państwo skorzystać w pełnym zakresie z wszystkich funkcji niniejszej strony internetowej. Ponadto w każdej chwili mogą Państwo usunąć pliki cookies ze swojego systemu operacyjnego (np. w Windows Explorer).

Korzystamy z serwisu analiz internetowych open source Matomo (dostawca: InnoCraft Ltd., 150 Willis St, 6011 Wellington, Nowa Zelandia) w celu analizy i statystycznej oceny odwiedzin oraz stałej optymalizacji naszej strony internetowej. W tym leży nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu danych wg art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. F RODO.

Wykorzystywane są do tego pliki cookies. Cookies to małe pliki tekstowe, zapisywane lokalnie w pamięci pośredniej wyszukiwarki internetowej osoby odwiedzającej stronę. Wygenerowane przez pliki cookies informacje o korzystaniu ze strony internetowej są transmitowane na nasz serwer i konsolidowane w pseudonimowych profilach użytkowników. Wykorzystujemy te informacje, aby przeanalizować, jak nasza strona internetowa jest używana i dostosować kształt naszej strony do potrzeb użytkowników. Informacje nie są przekazywane osobom trzecim. Wygenerowane przez pliki cookies informacje w pseudonimowym profilu użytkownika nie są używane do identyfikacji tożsamości osób odwiedzających stronę i nie są kojarzone z danymi osobowymi posiadacza pseudonimu.

Mogą Państwo w każdej chwili sprzeciwić się zapisywaniu i analizowaniu tych danych przez Matomo. Wystarczy kliknąć poniższy link. W takim wypadku na Państwa wyszukiwarce zostanie umieszczony tzw. opt-out-cookie, który uniemożliwi dalsze zbieranie przez Matomo danych sesji odnośnie Państwa odwiedzin na naszej stronie internetowej.

Uwaga: W przypadku, gdy całkowicie usuną Państwo swoje pliki cookies, nastąpi usunięcie także opt-out-cookie, a wtedy konieczna będzie jego ponowna aktywacja.

Na swojej stronie internetowej używamy Google Search Console. Jest to narzędzie analityczne dostawcy usługi Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland, zwanego w dalszej części tylko „Google”. Na podstawie certyfikatu Tarczy Prywatności UE-USA („EU-US Privacy Shield”) Google gwarantuje, że wytyczne Unii Europejskiej w zakresie ochrony danych będą przestrzegane także podczas przetwarzania danych w USA.

Serwis Google Search Console służy do analizy statystycznej naszej strony internetowej. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Nasz uzasadniony interes tkwi w analizie, optymalizacji i działalności gospodarczej naszej strony internetowej.

Google podaje, że stosowanie Google Search Console nie wiąże się z przetwarzaniem jakichkolwiek danych osobowych. Poza tym na stronie 
https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners Google udostępnia Państwu dalsze informacje na temat ochrony danych, np. także o możliwości wstrzymania wykorzystywania danych.

Jeśli do nawiązania kontaktu z nami skorzystają Państwo z formularza kontaktowego albo e-maila, podane przy tej okazji dane zostaną użyte do rozpatrzenia Państwa zapytania. Podawanie danych konieczne do rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi na zapytanie – bez ich udostępnienia udzielenie odpowiedzi jest niemożliwe lub możliwe co najwyżej w ograniczonym zakresie. Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

Państwa dane zostaną usunięte natychmiast po ostatecznym udzieleniu odpowiedzi na zapytanie, o ile usunięciu nie staną na drodze ustawowe obowiązki przechowywania danych ani przeważający interes z naszej strony, jak choćby późniejsza realizacja umowy.

Informacja o ochronie danych osobowych dla kandydatów

Mają Państwo możliwość składania u nas aplikacji w formie cyfrowej. W przypadku cyfrowych aplikacji Państwa dane osobowe i dane dotyczące samych aplikacji są przez nas gromadzone i przetwarzane elektronicznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.

Wszystkie informacje o ochronie przetwarzanych przez nas danych osobowych kandydatów zgodnie z artykułem (art.) 13, 14 i 21 Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych (RODO) można znaleźć tutaj. Aktualizacja 25.05.2018

Jednostka odpowiedzialna w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych:
Weber GmbH & Co.KG
Human Resources Management
Industriestraße 14
35683 Dillenburg
telefon: +49 2771 394-367
faks: +49 2771 394-5367
e-mail: bewerbung(at)weber-group.com

Dane kontaktowe naszego pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych:
Weber GmbH & Co.KG
pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych
HEC Harald Eul Consulting GmbH
Industriestraße 14
35683 Dillenburg
e-mail: privacypolicy(at)weber-group.com

Przetwarzamy Państwa dane osobowe zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych (RODO), Ustawy federalnej o ochronie danych osobowych oraz innych przepisów o ochronie danych osobowych, które mają tu zastosowanie. Szczegóły poniżej. Dalsze szczegóły lub uzupełnienia w celach przetwarzania danych osobowych są zawarte w dokumentach kontraktowych, formularzach, deklaracji zgody i innych udostępnionych Państwu informacjach.

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu rozpatrzenia Państwa aplikacji na konkretne stanowisko będące przedmiotem konkursu lub jako zgłoszenia z własnej inicjatywy, a w tym kontekście w szczególności w następujących celach: sprawdzenie i ocena przydatności kandydata na obsadzane stanowisko, ocena wyników i zachowania w prawnie dopuszczalnym zakresie, np. w celu zarejestrowania i uwiarygodnienia aplikacji nadesłanej poprzez naszą stronę internetową, np. w celu sporządzenia umowy o pracę, możliwość prześledzenia transakcji, zleceń i innego rodzaju uzgodnień oraz w celu kontroli jakości na podstawie odpowiedniej dokumentacji, działania w celu wypełnienia ogólnych obowiązków należytej staranności, statystyczne analizy dotyczące zarządzania przedsiębiorstwem, zarządzania podróżami i wydarzeniami, księgowanie podróży i rozliczanie kosztów podróży, zarządzanie uprawnieniami i poświadczeniami, ewidencja kosztów i kontrola finansowa, sprawozdawczość, komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna, rozliczenie finansowe i podatkowe działań operacyjnych, rozliczenie firmowych kart kredytowych, bezpieczeństwo i higiena pracy, komunikacja dotycząca umów (łącznie z uzgadnianiem terminów) z Państwem, dochodzenie roszczeń i obrona w sporach prawnych; zagwarantowanie bezpieczeństwa informatycznego (m.in. testy systemów bądź wiarygodności) i ogólnego, m.in. bezpieczeństwa budynku i obiektów, zabezpieczenie i obrona prawa gospodarza poprzez wprowadzenie odpowiednich środków, jak monitoring wideo dla ochrony osób trzecich i naszych pracowników oraz w celu zapobiegania przestępstwom i zabezpieczenia materiałów dowodowych; zagwarantowanie nietykalności, zapobieganie i wyjaśnianie czynów karalnych; uwiarygodnienie i dostępność danych, kontrola ze strony organów nadzorczych lub instancje kontrolne (np. rewizja).

Oprócz właściwego wypełniania umowy (wstępnej) Państwa dane osobowe są przetwarzane przez nas również, kiedy jest to konieczne do ochrony uzasadnionych interesów naszych lub osób trzecich. Państwa dane osobowe są przetwarzane tylko wtedy, o ile przeważające interesy z Państwa strony nie przemawiają przeciwko odpowiedniemu przetworzeniu danych. Przetwarza się je głównie w następujących celach: działania w celu udoskonalenia istniejących systemów, procesów i usług; zestawienie i porównanie z europejskimi i międzynarodowymi listami antyterrorystycznymi, o ile wykracza to poza zobowiązania ustawowe; uzupełnienie naszych danych, m.in. poprzez wykorzystywanie lub wyszukiwanie publicznie dostępnych danych w miarę potrzeby; analizy porównawcze; opracowanie systemów punktacji lub automatycznych procesów decyzyjnych; bezpieczeństwo budynków i obiektów (np. poprzez kontrole wstępu i monitoring wideo), o ile wykracza to poza ogólne obowiązki należytej staranności; dochodzenia wewnętrzne i zewnętrzne, weryfikacje bezpieczeństwa.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych może się odbywać w określonych celach (np. uzyskanie referencji od wcześniejszych pracodawców lub wykorzystanie danych do późniejszych wakatów) także na podstawie udzielonej przez Państwa zgody. Z reguły w każdej chwili mogą ją Państwo cofnąć. O celach i o konsekwencjach cofnięcia lub odmowy udzielenia zgody są Państwo informowani oddzielnie.

Zasadniczo cofnięcie zgody ma skutek dopiero na przyszłość. Przetworzenia, które nastąpią przed cofnięciem zgody, nie są dotknięte cofnięciem i pozostają prawomocne.

Jak każdy, kto prowadzi działalność gospodarczą i ekonomiczną, także my podlegamy całemu szeregowi zobowiązań prawnych. Po pierwsze są to wymogi prawne (np. prawo o ustroju przedsiębiorstw, kodeks socjalny, prawo handlowe i podatkowe), ale także nakazy organów regulacyjnych lub innych organów administracyjnych (np. Branżowa Kasa Ubezpieczeń Społecznych). Wśród celów przetwarzania danych osobowych należy wymienić kontrolę tożsamości i wieku, przeciwdziałanie oszustwom i praniu brudnych pieniędzy (np. porównanie z europejskim i międzynarodowymi listami antyterrorystycznymi), zakładowy system zarządzania zdrowia, zagwarantowanie bezpieczeństwa pracy, wypełnienie obowiązków kontroli i meldunku wynikających z prawa podatkowego oraz archiwizacja danych w celu ochrony i bezpieczeństwa danych oraz dla celów kontroli przez doradców podatkowych/rewidentów gospodarczych, organy podatkowe i inne. Ponadto ujawnienie danych osobowych w ramach czynności administracyjnych/sądowych może być konieczne do celów zgromadzenia dowodów, ścigania przestępstw lub egzekucji roszczeń z tytułu prawa cywilnego.

O ile jest to niezbędne do zawiązania stosunku umownego z Państwem i w związku ze zgłoszoną przez Państwa kandydaturą, przetwarzamy niekiedy dane uzyskane w wiarygodny sposób od innych podmiotów lub innych osób trzecich. Oprócz tego przetwarzamy dane osobowe pozyskane, otrzymane lub zdobyte w legalny sposób z publicznie dostępnych źródeł (jak np. rejestr handlowy i rejestr stowarzyszeń, rejestr meldunkowy, prasa, internet i inne media), o ile jest to niezbędne i zgodnie z przepisami prawa, wolno nam przetwarzać te dane.

Do relewantnych kategorii danych osobowych mogą należeć w szczególności:

 • dane adresowe i kontaktowe (dane meldunkowe i porównywalne, jak np. adres e-mail i numer telefonu)
 • informacje dotyczące Państwa dostępne w internecie lub w sieciach społecznościowych
 • informacje o wcześniejszych pracodawcach, wykonywanych pracach i kwalifikacjach
 • dane wideo

Państwa dane osobowe otrzymują te podmioty wewnętrzne, bądź jednostki organizacyjne w strukturze naszej firmy, które potrzebują ich do wypełnienia obowiązków umownych i ustawowych (jak menedżerowie i przełożeni ds. merytorycznych, którzy poszukują nowych pracowników lub współuczestniczą w podejmowaniu decyzji o obsadzaniu stanowisk, księgowość, lekarz zakładowy, dział BHP, ewentualnie podmioty reprezentujące pracowników itd.) lub w ramach analizy i realizacji naszego uzasadnionego interesu. Podmiotom zewnętrznym Państwa dane osobowe są przekazywane wyłącznie

 • w celach związanych z naszym zobowiązaniem (np. organy administracji finansowej) lub uprawnieniem do wypełniania ustawowych nakazów udzielania informacji, zgłaszania lub przekazywania danych albo gdy przekazanie danych osobowych leży w interesie społecznym (zob. punkt 2.4);
 • jeżeli zewnętrzni usługodawcy przetwarzają dane na nasze zlecenie jako podmioty przetwarzające lub wykonawcy usług (np. banki, zewnętrzne centra obliczeniowe, biura podróży, drukarnie lub firmy zajmujące się utylizacją danych, firmy kurierskie, poczta, firmy logistyczne);
 • ze względu na nasz uzasadniony interes lub uzasadniony interes osoby trzeciej do celów wymienionych w ramach punktu 2.2 (np. organom administracyjnym, wywiadowniom, adwokatom, sądom, rzeczoznawcom, przedsiębiorstwom i gremiom należącym do koncernu oraz instancjom kontrolnym);
 • jeśli udzielą nam Państwo zgody na udostępnienie danych osobom trzecim.

Ponadto nie będziemy przekazywać Państwa danych osobom trzecim bez osobnego poinformowania Państwa o tym fakcie. Jeżeli udzielamy zlecenia usługodawcom w ramach przetwarzania zleceń, znajdujące się tam Państwa dane podlegają określonym przez nas standardom bezpieczeństwa, aby zapewnić im stosowną ochronę. W pozostałych przypadkach odbiorcom wolno wykorzystywać dane tylko w takich celach, do jakich zostały one przekazane.

Zasadniczo przetwarzamy i przechowujemy Państwa dane do zakończenia rekrutacji. Obejmuje to także procedurę inicjowania umowy (stosunek prawny poprzedzający zawarcie umowy).

Ponadto podlegamy różnym obowiązkom przechowywania i dokumentacji, które wynikają między innymi z Kodeksu handlowego (HGB) i Prawa podatkowego (AO). Narzucone tam okresy przechowywania bądź dokumentacji wynoszą maksymalnie dziesięć lat po ustaniu stosunku umownego lub stosunku prawnego poprzedzającego zawarcie umowy. Państwa dokumenty aplikacyjne w przypadku niezatrudnienia są niszczone najpóźniej po upływie sześciu miesięcy. Dane elektroniczne analogicznie są usuwane po sześciu miesiącach. Jeśli zdecydujemy o dłuższym przechowywaniu Państwa danych z myślą o późniejszych wakatach lub jeśli wstawią Państwo swoje dane do puli kandydatów, usuniemy Państwa dane w późniejszym terminie; o szczegółach na ten temat zostaną Państwo powiadomieni w związku z właściwym procesem.

Kiedy dane nie są już potrzebne do wypełnienia obowiązków i praw umownych lub prawnych, są regularnie usuwane, chyba że ich dalsze – ograniczone czasowo – przetwarzanie jest niezbędne do zaspokojenia wymienionych w pkt. 2.2 celów wynikających z przeważającego uzasadnionego interesu naszej firmy. Taki przeważający uzasadniony interes zachodzi np. wówczas, gdy usunięcie nie jest możliwe ze względu na szczególny sposób gromadzenia danych lub jeśli wiąże się z nieproporcjonalnie wysokimi nakładami. W takich przypadkach możemy przechowywać Państwa dane także po ustaniu naszego stosunku umownego przez okres zgodny ze zdefiniowanymi celami i w razie potrzeby wykorzystywać je w ograniczonym zakresie. Zasadniczo w takich przypadkach usunięcie zastępuje się ograniczeniem przetwarzania. Innymi słowy, dane zostają zabezpieczone odpowiednimi środkami przed wykorzystywaniem w ogólnie przyjętym zakresie.

Podmiotom w państwach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego UE/EOG (tzw. kraje trzecie) dane są przekazywane wówczas, jeśli miałoby to być konieczne do wykonania umownego zobowiązania wobec Państwa (np. aplikacja na stanowisko za granicą), albo mieści się to w ramach uzasadnionego interesu naszego lub osoby trzeciej albo jeśli udzielą nam Państwo na to zgody.

Przy czym przetworzenie Państwa danych w kraju trzecim może nastąpić także w związku z zatrudnieniem usługodawców w ramach przetwarzania zlecenia. Jeżeli dla zainteresowanego kraju nie ma uchwały komisji UE w sprawie obowiązującego tam stosownego poziomu ochrony danych, gwarantujemy stosowną ochronę Państwa praw i swobód zawierając odpowiednie umowy zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej w zakresie ochrony danych. Na żądanie mogą Państwo uzyskać od zakładowego pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych albo od właściwego dla siebie działu personalnego informacje o odpowiednich lub stosownych gwarancjach oraz możliwości otrzymania ich kopii.

Przy spełnieniu określonych przesłanek mogą Państwo dochodzić wobec nas swoich praw do ochrony danych osobowych.

Każdy zainteresowany ma prawo do uzyskania informacji wg art. 15 RODO, prawo do sprostowania wg art. 16 RODO, prawo do usunięcia wg art. 17 RODO, prawo do ograniczenia przetwarzania wg art. 18 RODO oraz prawo do przenoszenia danych wynikające z art. 20 RODO. W przypadku prawa do informacji i prawa do usunięcia obowiązują ograniczenia określone w §§ 34 i 35 Federalnej ustawy o ochronie danych osobowych. Ponadto zachodzi prawo do składania zażaleń w organach nadzorujących ochronę danych osobowych (art. 77 RODO w związku z § 19 Federalnej ustawy o ochronie danych osobowych).

Państwa wnioski o wykonanie swoich praw w miarę możliwości powinny być składane na piśmie na wyżej podany adres lub adresowane bezpośrednio do naszego pełnomocnika ds. ochrony danych.

Wystarczy udostępniać nam tylko te dane, które są potrzebne do rozpatrzenia Państwa aplikacji lub do uregulowania stosunku poprzedzającego zawarcie umowy albo jeśli jesteśmy prawnie zobowiązani do ich pobierania. Bez tych danych z reguły nie jesteśmy w stanie dalej prowadzić procesu rekrutacji i dokonać wyboru. W przypadku, gdy poprosimy Państwa o udostępnienie dodatkowych danych, zostaną Państwo osobno poinformowani o dobrowolności udzielania takich informacji.

Nie stosujemy całkowicie automatycznej procedury podejmowania decyzji zgodnie z artykułem 22 RODO. Gdybyśmy jednak mieli w przyszłości stosować taką procedurę w indywidualnych przypadkach, zostaną Państwo o tym osobno poinformowani, jeśli będą tego wymagać przepisy prawa.

1. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych na podstawie art. 6 ust. 1 f RODO (przetwarzanie danych na podstawie wyważenia interesów) lub art. 6 ust. 1 e RODO (przetwarzanie danych w interesie publicznym). Warunkiem jest jednakże istnienie powodów do zgłoszenia sprzeciwu, które wynikają z Państwa szczególnej sytuacji osobistej. Dotyczy to także opartego na tym postanowieniu sporządzania profilu w rozumieniu art. 4 nr 4 RODO.

Po złożeniu przez Państwa sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania Państwa danych osobowych, chyba że będziemy umieli przedstawić i udokumentować istotne uzasadnione przesłanki do przetwarzania, które przeważają nad Państwa interesami, prawami i swobodami, albo że przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych.

Oczywiście w każdej chwili mogą Państwo wycofać swoją kandydaturę.

2. Nie planuje się wykorzystywania Państwa danych osobowych do celów reklamy bezpośredniej. Mimo to musimy Państwa poinformować, że w każdej chwili mają Państwo prawo złożyć sprzeciw przeciwko reklamie; dotyczy to także sporządzania profilu, o ile pozostaje to w związku z taką reklamą bezpośrednią. Taki sprzeciw będziemy respektować także na przyszłość.

Sprzeciw nie musi mieć określonej formy i najlepiej kierować go do

Weber GmbH & Co.KG
Human Resources Management
Industriestraße 14
35683 Dillenburg

telefon: +49 2771 394-367
faks: +49 2771 394-5367
e-mail: bewerbung(at)weber-group.com

Dalsze informacje

Zależy nam na Państwa zaufaniu. Dlatego w każdej chwili jesteśmy gotowi udzielić wszelkich informacji i odpowiedzi dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych. Jeżeli mają Państwo pytania, na które nie znaleźli Państwo odpowiedzi w niniejszej Deklaracji w sprawie ochrony danych osobowych lub jeśli życzą sobie Państwo bardziej szczegółowych informacji na ten temat, proszę w każdej chwili zwrócić się do nas na adres privacypolicy(at)weber-group.com.